CYFROWY IDENTYFIKATOR
OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH
GICID a Pol-Index
Index Copernicus opracował i wdrożył technologię identyfikacji i rozwiązywania referencji (cytowania) czasopism naukowych. Jest ona wykorzystywana w systemie POL-index do rozwiązywania cytowań, a w przyszłości do wyznaczenia Polskiego Współczynnika Wpływu. Artykułom naukowym z podaną bibliografią załącznikową – stanowiącym podstawę wyznaczenia cytowań – nadano numery GICID, uzupełniono o dane z PBN i przeprowadzono proces rozwiązywania cytowań.

W ramach portalu informacyjnego GICID, którego uruchomienie planowane jest do końca roku 2016, naukowcy i przedstawiciele czasopism naukowych będą mogli zapoznać się ze szczegółowymi analizami rozwiązanych cytowań, a także (wraz z kolejnymi rozwinięciami portalu) na bieżąco uzupełniać dane oraz uczestniczyć w rozwiązaniu cytowań. Projekt GICID wpisuje się w działania Index Copernicus mające na celu zapewnienie pełnej transparentności procesów parametryzacji i ewaluacji. Jest kontynuacją koncepcji nieodpłatnego udostępniania specjalistycznych narzędzi informatycznych dla czasopism naukowych do celu gromadzenia i zarządzania bibliografią załącznikową.

O skali pomocy udzielonej redakcjom czasopism świadczą liczby – przeszło 200.000 artykułów naukowych zawierających przeszło 3 mln pozycji bibliografii załącznikowej zostało przygotowanych przy pomocy narzędzi udostępnianych przez Index Copernicus i wprowadzonych do POL-indexu (na ogólną liczbę 400 tys. artykułów i 6.5 mln pozycji bibliograficznych).

Projekt GICID rozwiązuje cytowania, tj. wskazuje referencje w obrębie danych zgromadzonych w ramach POL-index, ale znacząco wykracza poza te dane poprzez: integrację i korzystanie z dalszych źródeł danych, w tym JML, ICI SE. Ponadto jednym z najistotniejszych kierunków rozwoju projektu jest objęcie nim monografii naukowych, a przez to – opracowanie wskaźników cytowalności możliwych do zastosowania w ocenie czasopism naukowych, monografii i ocenie dorobku poszczególnych naukowców.

Dla celów prezentacji wyników prac przy rozwiązywaniu cytowań Index Copernicus uruchomił portal zawierający wybrane informacje dotyczące rozwiązanych przez systemu informatyczne ICI cytowań czasopism naukowych, a także – wybranych monografii naukowych. Portal jest w fazie rozwoju.

Przejdź do portalu z wynikami cytowań polskich czasopism naukowych i monografii

GICID a Polska Bibliografia Naukowa
Ogromnym wyzwaniem w świecie informacji naukowej, jest poprawna identyfikacja zgłoszonego dorobku. Jest to szczególnie ważne przy stosowaniu repozytoriów takich jak Polska Bibliografia Naukowa, tj. gromadzących informacje o dorobku naukowym z wielu jednostek, gdzie możliwość wprowadzania danych i ich edycji posiada na raz kilkadziesiąt tysięcy osób. Informacje o poszczególnych publikacjach naukowych wprowadzane są przez osoby o zróżnicowanym poziomie przygotowania do takiej pracy.
ZOBACZ WIĘCEJ
GICID a Pol-Index
Index Copernicus opracował i wdrożył technologię identyfikacji i rozwiązywania referencji (cytowania) czasopism naukowych. Jest ona wykorzystywana w systemie POL-index do rozwiązywania cytowań, a w przyszłości do wyznaczenia Polskiego Współczynnika Wpływu. Artykułom naukowym z podaną bibliografią załącznikową – stanowiącym podstawę wyznaczenia cytowań – nadano numery GICID, uzupełniono o dane z PBN i przeprowadzono proces rozwiązywania cytowań.
ZOBACZ WIĘCEJ
Historia Projektu GICID
Projekt GICID (wcześniej ICID) prowadzony jest nieprzerwanie od roku 2010. Finansowany jest ze środków własnych Index Copernicus, w ramach prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dotyczących naukometrii i parametryzacji, związanych z utrzymywaniem i rozwijaniem naukowych baz danych Index Copernicus.
ZOBACZ WIĘCEJ
Kontakt:
Telefon: +48 22 487 53 93
Email: gicid@indexcopernicus.com