CYFROWY IDENTYFIKATOR
OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH
Historia Projektu GICID
Projekt GICID (wcześniej ICID) prowadzony jest nieprzerwanie od roku 2010. Finansowany jest ze środków własnych Index Copernicus, w ramach prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dotyczących naukometrii i parametryzacji, związanych z utrzymywaniem i rozwijaniem naukowych baz danych Index Copernicus.

GICID miał kluczowe znacznie w projekcie „Stworzenie Sytemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on”. W projekcie POL-on eksperci Index Copernicus International – bazując na przeszło 10-letnich, międzynarodowych doświadczeniach w parametryzacji i ewaluacji nauki – zaprojektowali oraz wykonali unikalne w skali światowej oprogramowanie SEDN (System Ewaluacji Dorobku Naukowego) realizujące proces ewaluacji czasopism naukowych oraz wszystkich polskich jednostek naukowych.

W trakcie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ewaluacji jednostki naukowe zgłosiły przeszło 1.000.0000 osiągnięć. Okazało się, że zgłoszone osiągnięcia – szczególnie te dotyczące publikacji i ich afiliacji – występują wielokrotnie, mają istotne braki oraz błędy. Pojawiały się także spory o to, która jednostka naukowa ma prawo do wskazania „zdarzenia ewaluacyjnego” jako swojego. W tamtym czasie pozostałe komponenty sytemu POL-on, w tym Polska Bibliografia Naukowa, nie posiadały funkcjonalności umożliwiającej rozwiązanie tych problemów. Index Copernicus zaproponował pojęcie „zdarzenia ewaluacyjnego” – cyfrowej, opisanej swoistymi metadanymi, reprezentacji zadeklarowanego przez jednostkę naukową rzeczywistego osiągnięcia naukowego (efektu działalności naukowej).

GICID po raz pierwszy został wykorzystany do deduplikacji i walidacji „zdarzeń ewaluacyjnych” zgłaszanych przez jednostki naukowe w ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2009-2012. Pozwoliło to na przeprowadzenie rzetelnej parametryzacji zgłoszonych zdarzeń ewaluacyjnych, szczególnie z obszaru publikacji (Kryterium I: Osiągnięcia naukowe i twórcze) oraz na udostępnienie kierownikom jednostek naukowych decyzji w zakresie każdego z zakwestionowanych „zdarzeń ewaluacyjnych” wraz z podaniem uzasadnienia – w tym ze wskazaniem ewentualnego duplikatu.

Efekty pierwszego etapu projektu GICID – naukowa baza danych zdeduplikowanych i zwalidowanych „zdarzeń ewaluacyjnych” reprezentujących osiągnięcia polskiej nauki za lata 2009-2012 zostały przez Index Copernicus udostępnione nieodpłatnie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zasiliły system POL-on, w tym również Polską Bibliografię Naukową, będącą wówczas jeszcze w fazie testów i posiadającą zaledwie szczątkowe dane o publikacjach polskich naukowców.

Kolejna odsłona projektu GICID miała miejsce w roku 2015, w którym po raz pierwszy w Polsce dokonano masowego rozwiązania cytowań publikacji naukowych opublikowanych w polskich czasopismach naukowych w latach 2009-2014. Index Copernicus – realizując prace na rzecz systemu Pol-index – doprowadził do zgromadzenia danych o przeszło 400.000 artykułów naukowych z prawie 1.000 polskich czasopism naukowych zawierających łącznie ponad 6.000.000 pozycji bibliografii załącznikowej (tzw. cytowań). Wszystkie cytowania zostały „rozwiązane”, m.in. przeanalizowane przez „Rozwiązywacza Cytowań”, instancji prototypowej jednego z najbardziej innowacyjnych systemów analizujących powiązania między publikacjami, o koncepcyjnej nazwie MartIza. Projekt GICID dostarczył zdeduplikowane i zwalidowane referencyjne bazy publikacja naukowych, które posłużyły do rozwiązania cytowań. Obecnie, w ramach projektu GICID, trwają prace nad stworzeniem referencyjnej bazy monografii naukowych, co pozwoli rozwiązać cytowania wskazujące na monografie, a przez to na wyznaczenie wskaźników wpływu (cytowalności) monografii naukowych. Będzie to pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie projekt kompleksowego rozwiązania cytowań najważniejszych typów publikacji naukowych w skali całego kraju.


GICID a Polska Bibliografia Naukowa
Ogromnym wyzwaniem w świecie informacji naukowej, jest poprawna identyfikacja zgłoszonego dorobku. Jest to szczególnie ważne przy stosowaniu repozytoriów takich jak Polska Bibliografia Naukowa, tj. gromadzących informacje o dorobku naukowym z wielu jednostek, gdzie możliwość wprowadzania danych i ich edycji posiada na raz kilkadziesiąt tysięcy osób. Informacje o poszczególnych publikacjach naukowych wprowadzane są przez osoby o zróżnicowanym poziomie przygotowania do takiej pracy.
ZOBACZ WIĘCEJ
GICID a Pol-Index
Index Copernicus opracował i wdrożył technologię identyfikacji i rozwiązywania referencji (cytowania) czasopism naukowych. Jest ona wykorzystywana w systemie POL-index do rozwiązywania cytowań, a w przyszłości do wyznaczenia Polskiego Współczynnika Wpływu. Artykułom naukowym z podaną bibliografią załącznikową – stanowiącym podstawę wyznaczenia cytowań – nadano numery GICID, uzupełniono o dane z PBN i przeprowadzono proces rozwiązywania cytowań.
ZOBACZ WIĘCEJ
Historia Projektu GICID
Projekt GICID (wcześniej ICID) prowadzony jest nieprzerwanie od roku 2010. Finansowany jest ze środków własnych Index Copernicus, w ramach prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dotyczących naukometrii i parametryzacji, związanych z utrzymywaniem i rozwijaniem naukowych baz danych Index Copernicus.
ZOBACZ WIĘCEJ
Kontakt:
Telefon: +48 22 487 53 93
Email: gicid@indexcopernicus.com